Press "Enter" to skip to content

Posts published in “اقتصادی”

Category Added in a WPeMatico Campaign

از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌ها کاسته شده / قدرت خرید از سال گذشته تا کنون به یک سوم کاهش یافته / ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم با درآمد کمتر از ۲۰۰ دلار زندگی خود را می‌گذارند / در چنین شرایطی، کارمندان، کارگران، کسبه جزء، پیشه‌وران و دهقانان نابود می‌شوند / بی‌خبری مردم از آینده به همه جا ضربه می‌زند / عقلای مملکت تدبیری کنند

از شنبه تا دوشنبه ۱۸ درصد از ارزش دارایی‌ها کاسته شده / قدرت خرید از سال گذشته تا کنون به یک سوم کاهش یافته / ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم با درآمد کمتر از ۲۰۰ دلار زندگی خود را می‌گذارند / در چنین شرایطی، کارمندان، کارگران، کسبه جزء، پیشه‌وران و دهقانان نابود می‌شوند / بی‌خبری مردم از آینده به همه جا ضربه می‌زند